Algemene voorwaarden

Artikel 1
1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cypranyhealthcare te Eindhoven (te noemen CHC) en haar opdrachtgevers, deelnemers en partners.
1.2 Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel tussen CHC en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet worden afgeweken, blijven onverkort van toepassing.
1.3 Algemene of standaard voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door CHC zijn aanvaard.
OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Artikel 2
Alle door CHC aangeboden offertes zijn vrijblijvend. Door de opdrachtgever gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door CHC schriftelijk zijn aanvaard.
UITVOERING OVEREENKOMST
Artikel 3
3.1 Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht CHC zich tot het verrichten van onderzoekende, adviserende, ontwikkelende, ondersteunde of uitvoerende activiteiten op het terrein van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennismanagement en op het terrein van marketing dan wel het begeleiden en organiseren van evenementen. (een en ander in de ruimste zin des woords).
3.2 CHC is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten.

3.3 Onverlet haar verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van de overeengekomen diensten staat het CHC vrij daarbij – onder toepasselijkheid van deze voorwaarden – gebruik te maken van de diensten van derden.
3.4 De Opdrachtgever verplicht zich CHC op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.
3.5 Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden in ruimten en op locaties en terreinen, waar medewerkers van CHC de overeengekomen diensten ten behoeve van de Opdrachtgever uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandigheden wetgeving en aanverwante regelgeving.
3.6 De Opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de in dit artikel vermelde diensten.
TARIEVEN
Artikel 4
4.1 Tenzij CHC en haar Opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zal CHC  voor de door haar te verrichten diensten de volgens de algemene tarieven van CHC geldende bedragen in rekening brengen. De prijzen van CHC zijn exclusief omzetbelasting, die mede aan de Opdrachtgever in rekening zal worden gebracht.
4.2 CHC herziet haar algemene tarieven jaarlijks per 1 januari. CHC is gerechtigd de aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte tarieven te verhogen met het percentage waarmee haar algemene tarieven per die datum worden verhoogd, met inachtneming van de door het CBS of de branchevereniging voorgestelde verhogingen. CHC zal haar Opdrachtgever van een tariefverhoging zo tijdig mogelijk mededeling doen.
4.3 Indien tijdens de duur van de door CHC met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en anderen arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijs verhogingen door externe kosten, is CHC gerechtigd het met de Opdrachtgever overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels.
4.4 Het recht tot prijsverhoging zoals bedoeld in dit artikel ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop CHC en de Opdrachtgever de overeenkomst hebben gesloten.
FACTURERING EN BETALING
Artikel 5
5.1CHC  is gerechtigd voor en aan het begin van de termijn, waarin de diensten zullen worden verricht, te factureren. Betaling dient in alle gevallen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal hij van rechtswege in verzuim zijn en zal CHC  zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig zal zijn, gerechtigd zijn een CHC  in rekening te brengen die gelijk is aan de wettelijke rente, vermeerderd met 1% en ingaande per de factuurdatum, onverminderd de CHC verder toekomende rechten.
5.2 Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever gehouden aan CHC  alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden die CHC  moet maken om tot incasso te komen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het verschuldigde bedrag te belopen, met een minimum van 150 Euro, onverminderd de bevoegdheid van CHC een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, indien CHC een hoger bedrag verschuldigd is geworden.
5.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met CHC overeengekomen prijs.
DUUR, OPZEGGING EN OPSCHORTING OVEREENKOMST
Artikel 6
6.1 De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en CHC wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan met een minimum van 12 maanden indien partijen niet anders overeenkomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor een zelfde periode tenzij de overeenkomst uiterlijk zes maanden voor de datum van de afloop van de periode door de Opdrachtgever of CHC bij aangetekende brief is opgezegd.
6.2 Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt. Wanneer één van beide situaties zich bij de Opdrachtgever dreigt voor te doen, is CHC bevoegd haar prestaties op te schorten.
6.3 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met CHC gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens CHC te voldoen, is CHC gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij dit geheel of ten dele te ontbinden.
6.4 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat CHC in strijd zou moeten handelen met zijn gedragscode, enig wettelijk voorschrift, goede zeden of openbare orde, is CHC verplicht de werkzaamheden te staken. CHC is in dat geval gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden, zonder dat CHC gehouden zal zijn tot het betalen van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook en onverminderd het recht op vergoeding van reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
[NB In afwijking van deze gedeponeerde voorwaarden hanteert KC voor CHC – deelnemers een kortere opzegtermijn van twee maanden voorafgaand aan het verlopen van de overeenkomst.]

OVERMACHT
Artikel 7
7.1 Indien CHC door overmacht niet in staat is de overeengekomen diensten te verrichten, gelden de bepalingen van artikel 7.2 en 7.3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, overstroming, staking, uitsluiting en voorts iedere gebeurtenis, die buiten de wil of het toedoen van CHC  de uitvoering van de overeengekomen diensten tijdelijk of blijvend redelijkerwijs onmogelijk maakt of verhindert.
7.2 Bij tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten hebben partijen niet aanstonds het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsplicht van de opdrachtgever vervalt in dat geval niet en wordt niet opgeschort. Als een tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten geldt het niet kunnen verrichten van de diensten gedurende maximaal zestig aaneengesloten dagen. Daarna kan ieder van de partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. Indien de overeenkomst gedeeltelijk door CHC niet kan worden uitgevoerd, dan kan de overeenkomst slechts voor dat deel worden ontbonden.
7.3 Bij blijvende onmogelijkheid om de overeengekomen diensten te verrichten vervalt de betalingsplicht van de Opdrachtgever niet en worden niet opgeschort. In dat geval hebben partijen wel het recht de overeenkomst aanstonds (voor het deel dat door CHC niet kan worden uitgevoerd) met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien de Opdrachtgever van die mogelijkheid gebruik maakt zal hij echter gehouden zijn de voor de diensten overeengekomen vergoeding gedurende één maand na de ontbinding door te betalen.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 8
8.1 CHC is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade, indien en voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CHC en/of de door haar ingezette partners.
8.2 Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van CHC, zullen de door CHC  ingezette medewerkers jegens de Opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt tijdens de uitvoering van de overeengekomen diensten, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.
8.3 CHC is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever niet binnen één week na het schade voorval CHC per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en CHC  doordat de Opdrachtgever niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in haar mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.
8.4 In het geval CHC overeenkomstig artikel 8.1 aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid alleen gelden voor gebeurtenissen die krachtens de verzekeringspolis van CHC gedekt zijn. De aansprakelijkheid van CHC gaat nimmer de verzekerde bedragen te boven en is nader beperkt tot de door de verzekeraar gedane uitkering ter zake de door de Opdrachtgever geleden schade.
8.5 In afwijking van het hiervoor bepaalde is CHC  nimmer aansprakelijk en tot geen enkele schadevergoeding gehouden voor andere dan de in artikel 8.1 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen:
- directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de Opdrachtgever;
- schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de Opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de Opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt;
- schade indien de Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door CHC  te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.
8.6 In het geval de verplichting genoemd in artikel 3.5 niet wordt nagekomen, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van door CHC ingezette medewerkers, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de overeengekomen diensten en vrijwaart CHC voor alle aanspraken dienaangaande.
8.7 De Opdrachtgever dient zich te verzekeren tegen bedrijfsschade en is gehouden zijn eigen schade te dragen. De Opdrachtgever vrijwaart CHC en de door CHC ingezette medewerkers voor aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan tijdens de uitoefening van de overeengekomen diensten.
ONTDEKKING STRAFBAAR FEIT
Artikel 9
Indien een door CHC ingezette medewerker een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de Opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de Opdrachtgever. Die aangifte zal door een medewerker van CHC alleen op verzoek en onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever worden gedaan. De Opdrachtgever vrijwaart CHC en door haar ingezette medewerkers voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of CHC en de medewerkers enig verwijt valt te maken met betrekking tot de aangifte. Indien de geconstateerde strafbare feiten betrekking hebben op overtredingen van de algemene maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm kan CHC ook zelfstandig besluiten om aangifte te doen.
OVERNAME PERSONEEL
Artikel 10
Het is de opdrachtgever gedurende de periode dat CHC diensten voor hem verricht of gedurende twee jaar nadien, niet toegestaan een werknemer van CHC in dienst te nemen of aan te zoeken rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, tenzij CHC daartoe schriftelijk toestemming geeft. In geval van overtreding zal Opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of rechterlijke tussenkomst vereist is, aan CHC  verbeuren een dadelijk opeisbare schadeloosstelling van 25.000 Euro per overtreding.
RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER
Artikel 11
11.1 Op de overeenkomsten tussen CHC en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die voortvloeien of opkomen in verband met overeenkomsten tussen CHC en de Opdrachtgever zullen aan de Arrondissementsrechtbank te Arnhem ter beslechting worden voorgelegd, of enige andere ter zake bevoegde rechter indien CHC zulks verkiest.
WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 12
Bij wijziging van de algemene voorwaarden wordt de Opdrachtgever van de wijziging in kennis gesteld en wordt hij geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft bericht.